🎞 Իմ անիմացիան 🎞

Իմ աշխատանք է, ես հասել եմ մեծ արդյունքների շնորհիվ կրթահամալիրի և շատ եմ ուզում որպեսզի անիմացիայի դասերը վերականգնվեն։ Իհարկե հասկանում եմ որ անիմացիայի դասերին միայն խաղամոլեր են գալիս բայձ իմ անիմացիայով ուզում եմ ցույց տալ որ, Իսկական անիմտորներն ել կան, և եթե դժվար չի լայքեք ու քոմենտներ գրեք (կապ չունի թե ինչպիսի)։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։

📕📘📙 Մայրենի 📕📘📙

1․ Բառերի մեջ ի՞նչ հնչյունափոխություն կա:
գլխարկ — ու — ը, գունավոր — յ — ը, բռնապետ — ու — ը, կրկնել — ի — ը, ձնհալ — յու — ը, ծննդյան — ու — ն, թռչնակերպ — , ձվաձև

2․ Տրված նախադասություններում առանձնացրո՛ւ գերադաս և ստորադաս նախադասությունները․

Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։
Նա սովորություն ուներ ուշ աշնանը վերջին անգամ այգին մտնելու, դուռ ու ցանկապատ ամրացնելու և հնձանը փակելու, որպեսզի ձմռան ցուրտ գիշերներին գայլ ու գազան չպատսպարվեն ներսը։
Եթե արևը չխոնարհվեր դեպի մայրամուտ, նա առանց հոգնության երկար կմնար այդ դիրքով և չէր հագենա մրգերը քաղած և արդեն դեղնող ծառերի սոսափից։

Մուգ տառերով նշված են գլխավոր նախադասությունները։

3․ Բացատրի՛ր բութի գործածությունը։

Եվ հոգնությունից հանգստանում էր՝ աչքը հեռու սարերին։
Նստել էր ու միտք էր անում՝ ականջը սիմինդրի տերևների խշշոցին։
Հնձանի ստվերում՝ ուռենու կողովների մեջ, սև խաղողը շողշողում էր։
Ներսը՝ քարե տաշտի մեջ, Դիլան դային, մինչև ծնկները բաց ոտներով, ճմլում էր խաղողը, և արնագույն շիրան քարե տաշտից ծորում էր կավե կարասը։
Դու` Վարդան Գրիգորյանդ, և նրանք՝ Արամ և Աշոտ Գասպարյանները, պիտի մասնակցեք մրցույթին։
Որպես հայ ազգային հերոս՝ Վարդան Մամիկոնյանը պաշտամունք է դարձել։

4. Կետադրի՛ր՝ հինավորելով.

  • Գայանեի՝ ներկաներին ուղղված հայացքը միանգամից սառեց: Հատկացուցիչ — հատկացյալ
  • Կաքավի՝ որսորդի հրացանից խոցված մարմինն ընկավ լիճը: Հատկացուցիչ — հատկացյալ
  • Յուրաքանչյուրի ինձ ուղղված խոսքը խոցում էր սիրտս: Չկա կետադրություն
  • Առագաստանավի՝ անցյալ դարում ապրած նավապետի գրառումները գտնվեցին։ Հատկացուցիչ — հատկացյալ
  • Արեգակի՝ ընդամենը մի քանի րոպե տևող խավարումը սարսափ առաջացրեց մարդկանց մեջ: Հատկացուցիչ — հատկացյալ
  • Կերպարանքը, փաթաթված սև թիկնոցով, առանց դուռը բախելու ներս մտավ: Դերբայական դարձվածք
  • Երկու լեռնաշղթաների արանքում, որի մեջտեղով գլորվում էր լեռնային գետակը, ընկած է փոքրիկ քաղաքը: Տեղի պարագա
  • Ապարանքի շուրջբոլորը քարե հաստաբեստ պարիսպ էր՝ աշտարակներով ու երկաթյա դռներով, որոնք զարդարված էին ոսկեձույլ արձանիկներով: Բացահայտիչ — բացահայտյալ

5․ Կետադրի՛ր՝ հիմնավորելով։

Սոնան էր զառ մանդիլով նորահարսը լույս ատամներով այն աղջիկը որ որպես զրնգան ծիծաղում էր երբ առվակի մեջ կախում էր սպիտակ սրունքները իսկ դրացու տղան Դիլանը, ջուր էր ցնցղում նրա ողկույզի պես գանգուր մազերին։

6․ Կատարի՛ր բառակազմական, ձևաբանական, շարահյուսական վերլուծություն․

Ձևաբանական վերլուծություն
Դռան (գոյ․, տր․ հ․) մոտ (կապ, հետ․) զրնգացին (դիմ․ բայ, սահմ․ եղ․, անց․ կատ․) Սոնայի (գոյ․, հատուկ, սեռ․ հ․) շալե (ած․, որակ․) շապիկի (գոյ․, սեռ․ հ․) արծաթ (գոյ․, հայց․ հ․) սուրմաները (գոյ․, հոգ․ թ․, ուղղ․ հ․), և (շաղ․, համ․) ներս մտավ (դիմ․ բայ, սահմ․ եղ․, անց․ կատ․), ինչպես (դեր․, հարաբ․) միամիտ (ած․, որակ․, դր․ ա․) հավքը (գոյ․, ուղղ․ հ) վանդակի (գոյ․, սեռ․ հ․) բաց (ած․, ուղղ․) դռնով (գոյ․, գործ․)։

Շարահյուսական վերլուծություն
Դռան մոտ (տեղի պ․) զրնգացին (ստոր․) Սոնայի (հատկ․) շալե (որոշիչ) շապիկի (հատկ․) արծաթ (որոշիչ) սուրմաները (ենթ․), և ներս մտավ (ստոր․), ինչպես (ձևի պ․) միամիտ (որոշիչ) հավքը (ենթ․) վանդակի (հատկ․) բաց (որոշիչ) դռնով (տեղի պ․)։

Բառակազմական վերլուծություն
Դ(ու)ռ+ան մոտ զրնգ+ացին Սոնա+յի շալ+ե շապիկ+ի արծաթ սուրման+ները, և ներս մ(ու)տ+ավ, ինչ+պես մի+ա+միտ հավքը վանդակ+ի բաց դ(ու)ռն+ով։
Մուգտառերով գրված են արմատները
Թեք տառերով գրված են ածանցնները
Ընդգծված տառերը հոդակապերն են

📕📘📙 Մայրենի 📕📘📙

1. Ածանցավոր բայի տեսակները․

Առանձնացրո’ւ պարզ և սոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական, կրավորական ածանց ունեցող բայերը՝ ընդգծելով բայածանցները․

քարանալ, հեռացնել, կատակել, մոտեցնել, կռկռալ, վազել, քշվել, հանգստանալ, բզբզալ, զարմացնել, զարմանալ, ցատկոտել, բարձրանալ

Պարզ — վազել, կատակել

Սոսկածանցավոր — քարանալ, կատակել, հանգստանալ, զարմանալ, բարձրանալ

Պատճառական — հեռացնել, մոտեցնել, զարմացնել

Բազմապատկական — կռկռալ, բզբզալ, ցատկոտել

Կրավորական — քշվել

2․ Կազմի’ր տրված բայերի պատճառական ձևերը․

հանգստանալ — հանգստացնել
մոտենալ-մոտեցնել
բերել-տալ
վախենալ — վախեցնել
ծիծաղել-ծիծաղեցնել
հեռանալ-հեռացնել
լռել-լռեցնել
տանել-բերել

3․ Ընդգծի’ր նախադասության գլխավոր անդամները՝ ենթական և ստորոգյալը։ 
Առանձնացրու պարզ և բարդ նախադասությունները․

Երեխան, վախենալով շնից, մտավ մոտակա տունը։ — պարզ նախադասություն
Այդ տունը վաղուց, շա՜տ վաղուց է կանգնած անտառի մեջ, և ես նրան հիշում եմ դեռ մանկությունից։ — բարդ նախադասություն
Փոշոտ խճուղին, ինչպես մի գորշ ժապավեն, օձապտույտ ոլորումներով, իմ ծննդավայրից վազում է դեպի Սևան։ — պարզ նախադասություն
Ծառերի միապաղաղ կանչի մեջ այդ սպիտակ շենքր անցորդներին թվում է ինչ–որ խորհրդավոր բան, իսկ աղոթասեր օտարականին թվում է մատուռ կամ վանք։ — բարդ նախադասություն
Դու գնացիր, և ես մոռացա քեզ։ — բարդ նախադասություն
Այդ սպիտակ տունը, որ գոռոզ կերպով բազմել է անտառի գլխին, հանրակացարանն է: — բարդ նախադասություն

4. Ածանցներ
Տրված ածանցներով բառեր կազմի’ր.
անք, որդ, ակ, ար, պան, անի, ե, յալ, բաց, ապ, երորդ, րորդ, սուն, բար, որեն

անք — հարգանք, փրկանք

որդ — գնորդ, որսորդ, առաջնորդ, կիսորդ

ակ — տնակ, կայծակ, վիպակ

ար — կերպար, տիպար, կենարար

պան — պահապան

ե — թղթե, ոսկե, բրոնզե

յալ — հավելյալ, միացյալ

բաց — բացահայտ, բացատրություն

երորդ — հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ

րորդ — երկրորդ

սուն — երեսուն, քառասուն, հիսուն, ութսուն

բար — հավանաբար, համեմատաբար

որեն — արագորեն, դանդաղորեն, մեղմորեն

5. Տրված նախադասությունը վերլուծի’ր շարահյուսորեն.

Այդ թվականից մի քանի տարի հետո նույն վայրով անցել է մի վարդապետ, որի ճանապարհորդական հիշողությունների մեջ գտնել են Կարմրաքարի անունը

Այդ — որոշիչ

Թվականից — ժամանակի պարագա

Մի քանի — չափի պարագա

Տարի — ուղիղ խնդիր

Հետո — ժամանակի պարագա

Նույն — ձևի պարագա

Վայրով — միջոցի անուղղակի խնդիր

Անցել է — ստորոգյալ

Մի վարդապետ — ուղիղ խնդիր

Որի — հատկացուցիչ

Ճանապարհորդական — ձևի պարագա

Հիշողությունների — հատկացուցիչ

Մեջ — տեղի պարագա

Գտել են — ստորոգյալ

Կարմրաքարի — հատկացուցիչ

Անունը — ուղիղ խնդիր

☘ Էկոլոգիա ☘

Մենք դիտել ենք << Տուն >> այնտեղ մեզ պատմում են երկիր մոլորակի վրա կյանք հայտնվելու պատմությունը, մարդու զարգացման պռոցեսը և մարդու հիմնական խնդիրները, թե ինչպես ենք մենք աղտոտում երկիր մոլորակը մեր շահերի համար։
Թե ինչպես գեր տերությունները չեն ուզում անցնել այլ ընտրանքային էլեկտրո էներգիայի հայթայթման, քանի որ Ավելի հարմար տարբերակ է օգտագործել նավթը։

Այսքան Տարածությունը եթե Solar Panel-ներ դնեին, ապպա էներգինա կհերիքացներ սնուցման ամբողջ երկիր մոլորակին։

🧪 Քիմիա 🧪

Ֆիզիկական Քիմիական երևույթներ

Բնության մեջ կատարվող ցանկացած փոփոխությունները կոչվում է երևույթ։ Երևույթներ տարբերակում են ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիկաքիմիական։ Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նոր նյութ չի առաջանում այլ փոխվում է նյութի որև է ֆիզիկական հատկություն։ Քիմիական երևությների ժամանակ առաջանում է նոր նյութեր, նոր ֆիզիկական քիմիականա ֆիզիոլոգիական հատկություններ, քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն է, գույն փոփոխություն հոտ առաջացում կամ անհետացում, ջերմության անջատվելը կամ կլանվելը, նստվացքի առաջացում կամ անհետացում

Փորձ 1
Տեղակալման և միացման ռեակցիաներ՝ ջրածնի ստացում և այրում (Водородний бомба)

📕📘📙 Մայրենի 📕📘📙

  1. Ո՞ր շարքում են ճիշտ նշված բոլոր այն բառերի համարները, որոնցում ուղղագրական սխալ չկա։

Պրոֆեսոր Մելիք-Անդրիասյանը(1) հասավ մի հին եկեղեցու, որ արդեն փակված էր հաճախորդ չլինելու պատճառով: Կանգ առավ խռովված(2) հոգով։ Եկեղեցու ներսում` կատարեալ (3) լռություն էր տիրում: — Ներգնակողմում(4 ) պատերը տամկացել(5) էին կտուրի կաթելուց, բովանդակ մտնոլորտը(6) հագեցած էր պատերի, հատակի և առաստաղի մքլածությամբ(7)։ Եթե բաց լիներ եկեղեցին, պրոֆեսորը ամպայման(8) ներս կմտներ, կխոկար(9) լուռ սրբերից ու աստվածներից լքված տաճարում, որտեղ մի ժամանակ երգել էին ամենահոգեցունց(10) մեղեդիներ, որտեղ երգել էին հրեշտակներ՝ գիրկ (11) թևիկներով, փայլուն աչքերով` որպես վաղորդայնին(12) մարելու մոտ աստղիկներ:

1) 2, 5, 9, 10, 12

2) 1,2,5,6,9, 11

3) 1,3,4,7,8

4) 4, 6, 8, 10, 11

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում և բառաձևերում է գրվում է։

1) ամենա-ական, քրիստոն-ություն, ելև-ջ
2) հն-աբան, պատն-շ, չ-ինք, առ-ջաթել
3) եղ-րերգ, ափ-ափ, լուսն-ջք, լայն-կրան
4) դող-րոցք, Հրազդանհ-կ, չ-ի, անի

Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ո։

1) քնքշ-րոր, հնգ-րյակ, վաղ-րդյան, նրբ-րեն

2) հանր-գուտ, ան-րակ, հատ-րյակ, հանապազ-ր

3) հանապազ-րդ, եռ-տանի, կրծ-սկր, լացուկ-ծ

5. Գրի՛ր ստորակետի գործածության բոլոր դեպքերից երկուական օրինակ։ Կարող ես օգտվել այս նյութից։

Դավիթը գնացել էր տուն, և հայրիսիս հետ լաբարատորիայում էլեկտրոշոկեռ հավաքեցինք։
Դավիթը գնցեց տռանսֆոռմատոռ որպեսզի, էլեկտռոշոկեռը չպայթի։

6. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառը և կատարի՛ր բառակազմական վերլուծություն․

անպաճույճ, բամբասել, անպայման, ամենօրյա, խոչընդոտ, առընթեր, վարկաբեկել, ջրարբի, անձրևային, մտածածին, տրտմաշուք։

🧪 Քիմիա 🧪

Պարզ նյութեր կազմված են միատեսակ, ըստ բաղադրությոան քիմիական տարրի ատոմների (118 տարր), կան տարրեր որոնք առաջացնում է միքանի պարզ նյութ։


Անհատական հետազոտական աշխատանքում պետք է լինեն հետևյալ հարցերի պատասխաները։
1) Ընդհանուր բանաձևը
2) Սահմանել դասակարգել, գրել օրինակները, Անվանել
3) Ֆիզիկական, քիմիական (Փող ազդեթությունը պարզ և բարդ նյութերի հետ) և ֆիզիոլոգիական հատկություններրը
4) Ստացում լաբարատորիայում, և արդյունաբերության մեջ և կիռառությունը։

🧪 Քիմիա 🧪

Ֆիզիկական մարմինը ունի զանգված և ծավալ:
m (կգ, գ, մգ, տ……
V

Բոլոր ֆիզիկական մարմիները կազմված են նյութերից։

Նյութը Ս —> փոքրագույն մասնիկերի ( Ատոմ, մոլեկուլ, իոն) փոխազդեթության արդյուքն է իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, (որակական, քանակական, քիմիակական բանաձևը) կառուցվացքով , հատկություններով (ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական) զանգվածով և ծավալով օժտված:

քիմիան բնական գիտություն է որը ուսումնասիրում է քիմիական տարերը, նրանցով կազմված պարզ և բարդ նյութերը, այդ նյութերի բաղադրությունը կառուցվածք։
Նյութի ֆիզիկական հատկություները դիտարկում են կամ ճափում են առաձ նոր նյութ ստանալու- ագրեգատային վիճակ (պինդ, հեղուկ, գազային, պլազմա, ամորֆ) գույնը և եռման սառեցման հալեցման ջերմաստիճաները (ԷլեկրտաՋերմՀաղորդականության) ԷՋՀ և այլն։

Նյութի քիմիական հատկություն այլ նյութերի հետ փոխազդելու ընկունակությունը, երբ առաջանում են նոր նյութեր, ֆիզիկան քիմիական ֆիզոլոգիական հատկություներով։
Նյութի ֆիզիոլոգիական հատկությունը ազդեթությունն է կենդանի օրգանիզմի վրա։

🧪 Քիմիա 🧪

Դաս 2. 7,8- րդ  դաս. անցածի  կրկնողություն.  Ֆիզիկական  մարմին  և նյութ: Ատոմ, մոլեկուլ, իոն: Պարզ  և  բարդ  նյութեր: Անօրգանական  և  օրգանական  նյութեր: Նյութի հատկությունները, բաղադրությունը, կառուցվածքը:  Ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթներ: Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները՝ միացման, քայքայման, տեղակալման, փոխանակման, կատալիտիկ, օքսիդավերականգնման: Քիմիական   տարրերի  պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Ատոմի  բաղադրությունը  և  էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը: Հարաբերական  ատոմային զանգված՝ Ar:   Ատոմի  հատկությունները՝ ատոմի շառավիղ՝ r, իոնացման  էներգիա`I, էլեկտրաբացասականություն`(ՀԷԲ), վալենտականություն (Վ), օքսիդացման  աստիճան (ՕԱ): Քիմիական  բանաձև, հարաբերական  մոլեկուլային   զանգված՝M: Նյութի  զանգված՝m, նյութաքանակ՝մոլ(n), մոլային  զանգված`M, մոլային  ծավալ`Vm: Քիմիական  կապի  տեսակները`կովալենտային(բևեռային, ոչբևեռային),իոնայի, մետաղային, ջրածնային:: Նյութի  կառուցվածք:

📕📘📙 Մայրենի 📕📘📙

1․ Լրացրու տառերը և կետադրիր։

Երկինքը տեղ-տեղ ծածկված էր թուխպերով։ Սառը քամին անգթորեն ծեծում  էր քսանինամյա երիտասարդի կուրցքն ու արևախանձ դեմքը։ Նա պատժգամբի բազրիքին կռթնած նայում էր գյուղի կողմը։ Լուռ ու մութ էր գյուղը չկար ոչ մի ճրագ ոչ մի ձայն։ Միայն ներքևի զառիվայրից թույլ կասկանձ էր լսվում կարծես մրսում էր մի լքված մոռացված շուն։ Մեկ էլ հեռվից կարելի էր ունկնդրել գետի խուլ վշշոցը։
Ջրաղացի առաջ մի փոքրիկ կրակ պեծին էր տալիս։ Երանի դրանց մտածեց երիտասարդը մինչև լույս զրույց կանեն։
Սարի հետևից լուսինը պռունկը հանեց։ Երիտասարդն իջավ սանդուղքով։ Շունը մոտեցավ նրան փաթաթվեց նրա ոտքերին մեղմորեն քսվելով անդրավարտի-ի փողղերին։
Չամբար Չամբար փաղաքշական ձայնով ասաց նա։
Շունը վազեց դարպասի կողմը մի քանի անգամ հաչեց ապա էլի հետ վազեց։

2. Մեծատառերը թող այնտեղ, որտեղ դրանք հարկավոր են․

Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գավառում՝ այնտեղ, ուր Մայր Արաքսը և Ախուրյանը խառնվում են իրար և կազմում են մի հարթ թերակղզի, մեծազդեցիկ նախարաներից մեկի ապրանք էր։

3Լրացրու բաց թողած տառերը /գքկ/

ա/ ամոգիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիք, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա։

բ/ անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, բարեհոգի, բարեկարք, բերքատու, գոգավոր, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ (ծույլ,ալարկոտ):

գ/ ակցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիկ, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ, իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի: